فرم استخدام كارشناس ارشد حسابداري

استخدام

در صورتی که تمایل دارید در گروه شرکت های نانو استخدام شوید لطفا بر اساس تخصص خود فرم مربوطه را انتخاب نموده و تکمیل نمایید. بعد از برسی فرم های ارسالی در صورتی که صلاحیت شما تایید شود و شرکت به نیروی جدیدی در زمینه کاری شما نیاز داشته باشد با شما تماس خواهیم گرفت
فرم استخدام كارشناس ارشد حسابداري

شما مي توانيد فرم را تكميل نماييد


اين ركوردي است كه هنوز ذخيره نشده است.

براي ذخيره تغييرات دگمه ي ذخيرهرا فشار دهيد.

اطلاعـــــــــــــــــــــــــــات شخصـــــــــــــــــــــــــی*
نام*
نام خانوادگی*
نام پدر*
شماره شناسنامه*
تاریخ تولد*
محل تولد*
صادره*
تابعیت*
وضعیت تاهل*
  
آدرس کامل منزل فعلی*
ایمیل*
شماره تماس*
شماره همراه*
خـــــــــــدمت وظیــــــــــــــفه*
خدمت وظیفه عمومی*
     
نوع فعالیت*
تحصیـــــــــــــــــــــــــلات*
مدرک تحصیلی*
      
رشته تحصیلی*
محل اخذ مدرک*
معدل آخرین مدرک تحصیلی*
گواهینامه و دوره های آموزشی*
میزان تسلــــــــط به زبان خارجـــی
زبان اول*
میزان تسلط*
   
زبان دوم*
میزان تسلط*
   
اطلاعــــــات عمــــــومـــــی
راهنمای شما در مراجعه به این شرکت چه شخصی یا ارگانی بوده است؟*
تجربه کار و سابقـــــه مفـــید*
علت ترک کار
سابقه بیمه
نام مسئول
سمت
سال اشتغال
مدت اشتغال
نام محل کار
آیا امکان سپردن ضمانت معتبر (ضامن معتبر،چک یا سفته) را دارید؟*
  
آیا توانایی انجام سفر، اقامت و کار در شهرستان ها را دارید؟*
  
مبلغ حقوق درخواستی*
لطفا میزان تسلط خود را در هر یک از زمینه های زیر دقیقا مشخص نمایید
سیستم عامل XP, Vista. Seven*
    
Word*
    
Excel*
    
PowerPoint*
    
Outlook*
    
همکاران سيستم (تحت ويندور)*
    
رايورز (تحت ويندور)*
    
فراگستر (تحت ويندور)*
    
تدبير (تحت ويندور)*
    
اطلاعات دیگری که ممکن است در استخدام شما موثر باشد را ذیلا شرح دهید*
شرایط*
اینجانب با آگاهی کامل صحت مطالب فوق را گواهی و بدینوسیله اعلام می دارم چناچه نکاتی در این پرسشنامه برخلاف حقیقت ذکر یا مواردی را کتمان کرده باشم این درخواست باطل و در صورت استخدام شرکت مجاز خواهد بود بلافاصله به خدمت اینجانب خاتمه دهد و در این صورت حق هر گونه اعتراض و ادعایی را از خود سلب می نمایم.
بدیهی است در صورت تایید استخدام اینجانب موظف و مکلف به رعایت کلیه مقررات و آیین نامه های داخلی و قوانین کار و تامین اجتماعی می باشم.
 
*